Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bachovy esence-skripta-I.část (č.1-18)

7. 9. 2019

Bachova květová terapie

 

Rock water

 

Bachovy esence jsou tím nejzákladnějším pomocníkem na cestě osobního a duchovního rozvoje.

 

Dr. Edward Bach (1886 – 1936) praktický lékař v Londýně, homeopat a bakteriolog nahlédl geniálním způsobem do struktury (mapy) našeho lidského EGA a originálně popsal jeho projevy v našem myšlení a následně emočního prožívání.

Jedinečným způsobem nám ukazuje naše uvíznutí, naše nepochopení života v lásce, náš nesoulad s vesmírným řádem.
Nemoc je opravným nástrojem, kterým naše vlastní duše poukazuje na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly.

 

 

Skripta

 

 

 

1. Řepík lékařský

Otevřenost a vnitřní klid

Podporuje:

Připravenost komunikovat; ochotu a schopnost vyjádřit pocity a silné emoce; připravenost ke konfliktům; upřímnost; hluboký vnitřní klid.

Naučíte se:

Ukázat se okolí tzv. bez „masky“; uvědomit si potlačené city; méně skrývat svoji zranitelnost; lépe překonávat osamocenost; vnitřně se cítit klidnějším; jiné si nedomýšlet; být méně vyhýbavý.

Užívá se:

Při všech symptomech, které vznikají potlačením a kompenzací jako: náruživost (žravost, hubenost, drogová, alkoholová a pracovní závislost); nutkání ke konzumaci; při sklonech vše relativizovat; postoji držet se zpátky; stálém úsměvu na tváři; velké potřebě harmonizace; zatajování; strachu před silnými negativními emocemi; povrchnosti, zasunuté bolesti, bezradnosti; strachu před výměnou názorů; starosti; plachosti.

Je určený pro ty, kteří skrývají svoje city za odvážnou a veselou tvář. Většinou jsou to bystří a šťastní lidé, často veselí. Druzí jen zřídka uvidí jejich hluboko zakořeněnou stísněnost. Bolest, obavy, špatné zdraví, odbijí lehkou poznámkou, předstírajíc, že je všechno v pořádku. Přestože někdy vnitřně trpí, stále se snaží zachovat úsměv na rtech, takže jejich pocity zůstávají utajené. Tato maska však přidává do jejich břemene. Řepík pomáhá lidem s takovou povahou při stavech stísněnosti, aby se vnitřně uvolnili, dokázali se na svoje těžkosti podívat z nadhledu a v případě nutnosti si popovídat o svých problémech.

Negativní kritéria:

Vnitřní neklid a starosti jsou maskovány veselou náladou a bezstarostností, neschopnost sdělovat své problémy, konfrontovat se s nimi, přetvářka vůči okolí i sobě samému.

 

Pozitivní kritéria:

Schopnost vidět objektivně situaci, ztotožnit se se svými problémy a být schopen je řešit, umět rozlišit v sobě samém pozitivní i negativní stránky své osobnosti.

Pomáhá podívat se na věc z nadhledu.

Dívám se sám na sebe objektivně – znám své světlo i svůj stín.

 

2. Topol osika

Důvěra – nebojácnost

Podporuje:

Důvěru v život; klid; uvolnění, lepší spánek; mírnost, trpělivost; pocit jistoty a bezpečí; překonání strachu.

Naučíte se:

Lépe rozumět vlastním nevysvětlitelným obavám; lépe integrovat svoji citlivost; přestat se bát duchovních témat; uvědomit si vlastní a kolektivní podvědomí; „uzemnit se“, stát pevnýma nohama na zemi.

Užívá se:

Při nejasném strachu; strachu z pronásledování; při „nočních můrách“; náměsíčnosti; lehkých bludných představách; ustrašenosti; strachu vzniklém vlastní fantazií; strachu ze tmy; strachu před černou mocí; strachu z nadpřirozených sil; velké citlivosti a příliš velké otevřenosti; strachu ze strachu; při nutkavých představách; strachu, že mému strachu nikdo neporozumí; obavě, že se může stát něco strašného.

Osiku často nazývají „chvějícím se stromem“, protože ve vánku se její listy chvějí a šumí. Je to celkem výstižné, protože květ z osiky je určen na léčení strachu. Ne strachu ze známých věcí – ten léčí kejklířka (20) – ale strachu z neznámého, který může být velmi znepokojující a způsobovat paniku bez zjevné příčiny. Osikový strach nabírá formu obavy, tísnivé předtuchy, neblahého tušení anebo hrůzy. Když se však zeptáte, z čeho má strach, neví, a nedokáže vysvětlit, proč se vlastně bojí.

Negativní kritéria:

Bezdůvodné obavy, neurčité úzkosti, nejasné předtuchy, tajný strach z neznámé pohromy, stísněné pocity, špatné sny.

Pozitivní kritéria:

Zbavení se strachu, překonání nedůvěry, duševní vzkříšení, schopnost být vnímavější a citlivější pro jemnější roviny vědomí, pochopení vyšších duchovních světů.

Pomáhá proti strachu z neznámých věcí, proti panice bez zjevné příčiny.

Důvěřuji a miluji.

 

3. Buk lesní

Tolerance – vcítění se – porozumění

Podporuje:

Toleranci; vcítění se do prožitku druhého; přátelství; držení se zpátky; mezilidské vztahy; shovívavost; lásku k bližnímu; soucit; mírnost; velkorysost.

Naučíte se:

Vidět a integrovat vlastní chyby a stinné stránky; méně se vměšovat do cizích záležitostí; méně poučovat, zbavit se školometství; vidět v jiných krásné a dobré; méně odsuzovat; držet se „zpátky“; být uvolněnější; vidět na druhých také to pozitivní.

Užívá se při:

Intoleranci; přísných morálních zásadách; hrdosti; tvrdosti; sklonech druhé hned posuzovat a odsuzovat; neporozumění; úzkoprsosti; cynismu; vměšování se; sklonech mluvit špatně o druhých; snaze mít vždy pravdu; podrážděnosti; vnitřním napětí; zlomyslnost; kompenzaci vlastních pocitů méněcennosti znehodnocováním druhých; nedostatku vcítění se do pocitu druhých.

Ti, kteří potřebují tento květ, jen těžko dokážou pochopit chyby druhých. Dokážou být velmi kritičtí k ostatním, které považují za bláznivé, krátkozraké anebo hloupé, a často jim chybí tolerance a empatie. Neobvyklá povaha lidí a jejich návyky je rozčilují, a přestože se sami považují za dokonalé., jen těžko připouští, že ostatní mají také své vlastní ideály a mohli by tedy mít dobrý důvod dělat tak, jak dělají. Tito lidé nejsou vždy přímí a otevření – mnohokrát se mohou zdát celkem trpěliví a klidní a vevnitř při tom překypují podrážděností. Květ buku pomáhá lidem takovéto povahy vžít se na chvilku do kůže druhého člověka a zaujmout chápavější a tolerantnější postoj.

Negativní kritéria:

Kritika, arogance, netolerance, odsuzování druhých lidí bez snahy pochopit je a vcítit se do jejich myšlení.

Pozitivní kritéria:

Tolerance, soucítění s druhými, schopnost porozumět a správně analyzovat, dobré diagnostické schopnosti.

Pomáhá vžít se na chvíli do kůže jiného člověka – chápání, tolerance.

Jsem v souladu sám se sebou i s druhými.

 

4. Zeměžluč lékařský

Síla prosadit se – schopnost se ohraničit- identita

Podporuje:

Schopnost ohraničit se; vytrvalost; individualitu; uvolnění z rodičovských pout; sílu našeho Já; schopnost říkat Ne; dospívání, duševní růst; rozvoj vůle; integritu.

Naučíte se:

Lépe se bránit; respektovat se; nenechat se využívat a vykořisťovat; věřit tomu, že Vás budou mít vaši blízcí rádi i bez stálého prokazování služeb; stát na svém stanovisku; nevzdávat se sama sebe a svých přání; být připraveni ke konfliktům; převzít zodpovědnost za své činy; udělat si „místo“ pro sebe.

 

Užívá se:

Při strachu z autorit; sebe-popírání; při potížích s prosazením se; přehnané dobrosrdečnosti; sebeobětování; únavě; touze po uznání; přílišné přizpůsobivosti; sklonech k poníženosti; syndromu soustavné potřeby někomu pomáhat; sebeobelhávání; slabé vůli; neschopnosti ohraničení se; strachu z odmítnutí; přetížení prací; neschopnosti bránit se silnějším; stydlivosti; přehnané reakci na přání a potřeby druhých; zklamání, když naše vlastní, nevyslovené očekávání nejsou druhými splněna.

Toto je květ, který dodává sílu těm, kteří dokážou těžko trvat na svém. Jsou vždy velmi laskaví a ochotní, vždy touží pomoci nebo posloužit. Těžce říkají „ne“, poněvadž nechtějí nikoho zklamat. Protože mají velmi laskavou a štědrou povahu, je možné s nimi manipulovat a ovládat je a často se stávají obětí silnějších, vlivnějších osobností, které mohou využívat jejich dobrosrdečnost. Tito lidé se mohou cítit vyčerpaní z návalu práce a stávají se nespokojení se sebou, že jsou takoví slabí. Květ pomáhá těmto jemným lidem zůstat jemnými, ale stát se pevnými a přísnými, když je třeba, takže získají větší respekt a úctu.

Dr. Bach pěkně popsal charakter lidí zeměžluče: „Jsem slabý, ano, jsem slabý, ale proč? Protože jsem se naučil nenávidět sílu, moc a převahu, a jak ve své slabosti chybuji, odpusť mi, protože je to jen kvůli mé nenávisti ubližovat druhým. Brzy se naučím, jak dosáhnout toho, abych neublížil a aby ani mně neublížili. Ale v této chvíli raději trpím, než bych měl způsobit třeba jen malou bolest svému bratrovi.

Negativní kritéria:

Má sebevědomí, slabost vlastní vůle, vyčerpanost a přepracovanost v důsledku neschopnosti odmítnout a říci „ne“, přehnaná reakce na přání druhých nedovoluje plnit vlastní životní poslání, role otroka, který je pro svou dobrotu zneužíván.

Pozitivní kritéria:

Schopnost říci „ne“, uvědomění si vlastní ceny, skupinová integrace s vědomím vlastní identity, vědomé použití vůle, pochopení sebe sama a svého životního úkolu, zodpovědnost za svůj život.

Pomáhá k získání většího respektu.

Jsem zodpovědný za vše, co ve svém životě vytvářím.

 

5. Rožec

Obracení se dovnitř – intuice

Podporuje:

Důvěru ve vlastní moudrost; sebevědomí; nalézání své individuální a kolektivní úlohy; život v souladu s vnitřním přesvědčením; důvěru ve vlastní rozhodnutí; nezávislost na názorech druhých; zpracování mnoha různých dojmů.

Naučíte se:

Nenechat se lehce ovlivnit; být kritičtější k radám jiných; sebe-zodpovědnosti; hledat svou vlastní cestu; spoléhat sám na sebe; nalézt kontakt se svým vnitřním dítětem nebo vnitřním učitelem; získávat intenzivnější kontakt ke svému vyššímu JÁ; najít sebe a svou vlastní cestu, spoléhat sám na sebe.

Užívá se:

Při chybějící intuici; pochybovačnosti; při neustálém hledání rady u jiných; snadné ovlivnitelnosti; povídavosti; nejistotě; lehkověrnosti; závislosti na mínění autorit, guruů, rodičů apod.; naivitě; pochybování o sobě a pochybování ve vlastní schopnosti.

Na léčení nejistoty. Tento květ určen pro ty, kteří znevažují svůj vlastní úsudek. Když se rozhodují, kladou si otázky a často žádají jiné o radu, aby se ujistili a utvrdili v tom, že je jejich rozhodnutí správné. Běda těmto lidem, když se příliš drží myšlenek a nápadů těch, u kterých hledají radu, protože výsledkem může být nesprávná cesta. Potom říkají „věděl jsem, že jsem to měl udělat tak a tak“. Anebo se mohou ptát všech svých přátel „co bych měl dělat?“,“co bys udělal na mém místě?“, a pak, když vyslechnou všechny odpovědi, rozhodnou se to udělat přeci jen podle svého! Tito lidé ztratí tolik času v dilematu, že mohou promarnit mnoho příležitostí. Liší se však od chmerkových lidí (28), protože obyčejně nevyjádří svojí nerozhodnost, zatímco lidé typu rožce potřebují čerpat z názorů jiných, aby si vyjasnili své vlastní myšlenky. Liší se i od modřínových lidí (19), protože třebaže mají nedostatek důvěry ve svůj úsudek, když si už jednou vezmou něco do hlavy, mají dost sebedůvěry přijmout výzvu a často jsou úspěšní. Modřínoví lidé spíš stojí bokem a s pocitem nedostatku sebevědomí udělat jakýkoliv pokus, nechají si ujít příležitost.

Negativní kritéria:

Nedůvěra ve vlastní názor, pochybnosti o sobě samém a svých schopnostech, slabá vůle, neschopnost naslouchat vnitřnímu hlasu, závislost na mínění druhých.

Pozitivní kritéria:

Intuice, vnímání vnitřního hlasu, schopnost naslouchat, důvěra v sebe sama, být v kontaktu se svou duší, sjednocení abstraktního a konkrétního myšlení.

Pomáhá těm, kteří znevažují svůj vlastní názor.

Z myšlenky roste energie a z energie roste myšlenka.

 

6. Slíva třešňová

Konstruktivní zacházení s agresivitou – sebekontrola

Podporuje:

Provést příslušné vývojové kroky; schopnost vnitřně se uvolnit a odpoutat; klid, mírnost a trpělivost; sebekontrolu.

Naučíte se:              

Vzniklému duševnímu rozrušení porozumět a zvládnout jej; získávat více důvěry; nezadržovat city; lépe zacházet se zlostí a vztekem.

Užívá se:

Při velkém zoufalství; při velkém strachu, že by se mohlo něco strašného stát; pocitu slabosti a bezmocnosti; strachu, že ztratím rozum; záchvatech hněvu a vzteku; strachu, že bych někomu mohl ublížit nebo něco zlého udělat; sebevražedných úmyslech; velkém vnitřním tlaku; silné agresivitě hraničící s nevypočitatel­ností; potlačených emocích, které mohou vést k nočnímu pomočování, okousávání nehtů skřípání zuby, svalovým křečím apod.; pocitu, že „vyskočím z kůže“; cholerických záchvatech.

Tento květ je na zoufalý strach znemožňující najít východisko, vedoucí k šílenství a k nutkání ublížit sobě nebo jiným. Proto je květem pro ty, co mají sklony k sebevraždě. Ne na stav, který nastal v důsledku dlouhotrvající úzkosti anebo depresi hraničící s nervovým zhroucením anebo pocitem na pokraji šílenství. Květ může pomoci i tehdy, když se náhle dostaví krizový emocionální stav spojený s nedostatkem sebekontroly vyúsťující do náhlých výbuchů nepříčetnosti a někdy neobvyklé zuřivosti, násilí nebo hysterie. Z tohoto důvodu je součástí záchranného léku (39).

Negativní kritéria:

Zoufalství, nervové vyčerpání, neschopnost ovládat se, nekontrolovatelné výbuchy hněvu, neustálé vnitřní napětí, strach před vnitřním uvolněním a ze ztráty sebekontroly, hysterie, potlačované pocity a náhlá agresivita.

Pozitivní kritéria:

Schopnost spojit se s podvědomím, odvaha, síla, otevřenost pro všechny změny a procesy v životě, pochopení, že všechny překážky přispívají k našemu růstu a duchovnímu vývoji.

Pomáhá proti zoufalství, šílenství … sebevraždě, proti ublížení jiným.

Jsem v souladu s vesmírným zákonem a řádem.

 

7. Poupě jírovce – koňského kaštanu

Schopnost učit se – vědomí – zralost

Podporuje:

Koncentraci, pozornost, důkladnost, vnímavost, schopnost porozumění, obnovení procesu učení (studium ve zralém věku, maturita, přeškolení), zpracování a správné zařazení nastudovaného.
 

Naučíte se:

Pochopit a opustit staré vzorce chování, které vám již nejsou prospěšné, zpracovat zkušenosti a nalézt vhodné chování.

Užívá se:

Při potížích s učením, opakováním chyb, aniž bychom se z nich poučili, pomalém chápání, nepoučitelnosti, nepozornosti, rezistentní terapii, recidivě, blokádách v učení, školních problémech, těžkopádnosti, umíněnosti, nemorálnosti, duševním nebo tělesném postižení, zapomnětlivosti, roztržitosti, potížích s koordinací, nutkání opakovat, co již bylo řečeno, obtížných učebních a studijních obdobích.

Nedostatek zájmu o přítomnost. Lep­kavé otevírající se poupě jírovce pomáhá těm, kteří se nedokážou poučit ze životních zkušeností. Když se setkají se stejnou situací podruhé nebo potřetí, nevyužijí zkušenosti z prvního setkání a někdy znova a znova opakují stejné chyby. Poupě jírovce pomáhá uvědomit si každou zkušenost a zbavit se těžkostí způsobených opakováním chyb.

Negativní kritéria:

Nepoučitelnost zkušenostmi, neustálé opakování stejné chyby, nepozornost, chození v kruhu a neschopnost z něho vykročit, nemožnost udělat nový životní krok.

Pozitivní kritéria:

Poučení se z vlastních chyb a nezdarů, schopnost být v přítomnosti, uvedení duchovních zkušeností do praxe.

Pomáhá zbavit se těžkostí způsobených opakováním chyb.

Vítám každou novou zkušenost, která ke mně přichází, a beru si z ní poučení

 

8. Čekanka obecná

Láska bez podmínek – uvolnění

Podporuje:

Propustit, odpoutat se, lásku bez podmínek, schopnost milovat, mezilidské vztahy, rovnováhu mezi „dávat a brát“, nezištnost, vědomí vlastních hodnot, zdravý odstup.
 

Naučíte se:

Ponechat dětem, partnerovi, rodičům a přátelům osobní volnost, držet se zpátky, nemíchat se do záležitostí jiných, nevyvolávat u druhých pocity viny, rozpoznat, že láska a náklonnost se nedají rozpoznat, že je možno si udržet jen to, od čeho jsme se dokázali odpoutat.
 

Užívá se:

Při egoismu, fixaci na partnerství, strachu zůstat opuštěn, přílišné závislosti na druhém, zavazovat si někoho dary, neschopnosti být sám, potřebě dělat se nepostradatelným, mučednictví, utíkání se do nemoci, abychom druhé na sebe vázali, přílišném očekávání vděčnosti, časté kritizování druhých, očekávání, že druzí vyplní naše sny a představy, emotivním nátlaku a manipulaci, pocitu, že se mnou druzi nejednají dobře, hysterii.

Čekanka je květ pro „mateřské typy“. Jsou laskavé a milé, ale mají sklon zbytečně se znervózňovat a tak inklinují k přílišné starostlivosti. Jsou nejšťastnější, když se cítí potřební při organizování a zařizování věcí v kruhu své rodiny. Tato laskavost se však může stát přehnanou a časem působit na ty, kterým je věnovaná jako dusivé objetí. Drží se stále svých milovaných, přitom se stávají sobeckými a panovačnými, cítí se odmítaní, jsou nedůtkliví a osvojují si postoj „nikdo si neváží, co dělám“.

Čekanka pomáhá nechat věcem volný průběh, radit a laskavě pomáhat bez očekávání lásky a pozornosti za to. Pomáhá i dětem, které se „přilepí“ a vyžadují neustálou pozornost, které se stávají majetnickými ve vztahu ke kamarádům anebo hračkám.

Negativní kritéria:

Vlastnické chování osobnosti, egocentrismus, přílišná starost o druhé, sebelítost, panovačnost, přílišná horlivost, člověk vyžadující od svého okolí plnou pozornost, láska s podmínkami, citové vydírání.

 

Pozitivní kritéria:

Nesobecká láska, mateřskost, bezpečí, jistota, snaha pomáhat druhým bez protihodnoty. Pomáhá lidem, aby nechali věcem volný průběh.

Cit vede k soucitu a soucit k harmonii.

 

9. Bílá lesní réva

Bdělost – živost – motivace – žít realitou

Podporuje:

Být tady a žít teď, schopnost koncentrace, zájem o každodenní život, bdělost a vitalitu, motivaci, schopnost pomoci sám sobě.

Naučíte se:

Uskutečňovat své vize, sny a vlohy, nemyslet stále na budoucnost a lepší časy, sám sobě lépe rozumět, převzít vlastní zodpovědnost, jednat místo snít, stát oběma nohama na zemi, sledovat, co nám nabídla přítomnost, žít v realitě, sebe-disciplíně, pořádku.
 

Užívá se při:

Pocitu velké vzdálenosti, roztržitosti, lhostejnosti, nevšímavosti, apatii, sklonech ke mdlobám, které nastávají, dostaneme-li se do těžké situace, duševní nepřítomnosti, pocitu, že se vznáším, namyšlenosti, vzdálení se od reality, zapomnětlivosti – nepozornosti, nezájmu, nedostatku disciplíny, uchylování se do světa fantazie a ke snění s otevřenýma očima, útěku do spánku.

Tento typ lidí je často tvořivé, umělecké povahy, rádi se na něco těší, na něco, o čem mohou snít. Mívají proto nedostatečný zájem o přítomnost, poněvadž jejich mysl je plná nadějí a snů o budoucnosti. Mohou se stát nepozornými, nedbalými, zasněnými a roztržitými, jakoby žili ve světě vlastních představ, nedbajíce na to, co se děje okolo nich. Mají sklon i k nedostatečné soustředěnosti a konverzace anebo události, které nejsou dostatečně dynamické, se stanou pro ně rychle nudné a ztrácejí o ně zájem. Možno říci, že plamínkový typ člověka poslouchá bez naslouchání, vidí bez dívání a zapomíná, o čem se mluví anebo co mu bylo řečeno. Tento květ se hodí vždy, když se mysl dostane do takovéhoto stavu a pomáhá též při mentálním úniku před skutečností hlavně do usínajícího snění o světě (jako myš z knihy Alenka v říši divů). Je tedy účinný při ztrátě vědomí, mdlobách, při pocitu slabosti či omámenosti, a z těchto důvodů ho obsahuje i záchranný lék (Rescue Remedy 39).

Negativní kritéria:

Nepozornost, denní snění, únik z reality do světa snů a fantazie, roztěkanost, nekoncentrovanost, sklon k omdlévání, studené ruce a nohy.

Pozitivní kritéria:

Schopnost žít v realitě, tvůrčí idealismus, tvořivost bohatá inspirace v umělecké oblasti. Pomáhá zvládnout pocit slabosti a mdloby.

Jsem tady a teď.

 

10. Planá jabloň

Láska k sobě samému – čistění

Podporuje:

Respektování sebe, spokojenost se sebou, přijetí svého zevnějšku, osvobození se od negativních myšlenek, probuzení svých vlastních léčivých sil, schopnost snít, tělesné, duchovní a duševní zdraví, shovívavost k sobě samému.

Naučíte se:

Rozpoznat své vlastní stinné stránky a integrovat je, snést nedokonalost, postavit most mezi ideály a realitou, být na sebe méně přísný.

Užívá se při:

Vysokých ideálech, velikých nárocích na sebe, pocitu, že jsem nečistý, špinavý, sebe-nenávisti, sebe-negaci, potížích brát sexualitu jako přirozenou, velkém smyslu pro pořádek (uklízecí mánie), pedantství, strachu z bakterií, choroboplodných zárodků (nutkání k častému mytí rukou, praní), vysokých morálních představách, perfekcionismu, strachu být pošpiněn, poskvrněn, při očistných kůrách a procesech jako jsou hladovky, terapie apod.

Je známa jako „ čistící lék“ a je vhodná vždy při pocitu nečistoty, například při nemoci, zašpinění, dotyku se špinavým předmětem anebo styku s infikovaným materiálem. V takových případech vzniká intenzivní pocit nečistoty a narůstá nutkání zbavit organismus tohoto „jedu“. Někdy je toto nutkání tak naléhavé, že ti, kteří potřebují tento květ, se musí stále umývat, neboť jsou přesvědčení, že se jakýmsi způsobem znečistili. Mohou přehnaně dbát o pořádek v domácnosti a být dost úzkostliví i co se týká celkové hygieny, například v restauraci před tím, než začnou jíst, si důkladně prohlédnou svůj nůž a vidličku. Jabloň se hodí i tam, kde vzniká pocit hnusu anebo nelásky vůči sobě samému, když je člověku odporný vlastní obraz v zrcadle; a těm, kteří pociťují odpor k jídlu a jedení, tělesným funkcím, sexu a chorobě. Další vlastností květu je, že nabízí pomoc těm, co mají mysl plnou věcí bezvýznamných na úkor těch důležitých (např. žena, co se víc zajímala o psoriázu na svých loktech, než o nevyléčitelnou rakovinu, kterou onemocněla). Takovým lidem pomáhá, aby viděli věci v pravém světle. Dr. Bach jej popsal jako květ, který nám pomáhá zbavit se čehokoliv, co nemáme rádi v našem vědomí anebo na těle.

Negativní kritéria:

Pocit nečistoty a ošklivosti vůči sobě samému, lpění na maličkostech, puntičkářství, alergie.
 

Pozitivní kritéria:

„Čistící květina“, velkorysost, pořádek a čistota ve správné míře, schopnost rozpoznat negativní vlivy a transformovat je.

Pomáhá zbavit se čehokoliv, co nemá rád (v těle nebo podvědomí).

Nadechuji světlo a vydechuji tmu.

 

11. Jilm

Víra – statečnost – naděje

Podporuje:

Důvěru ve vlastní výkonnost, zesílení, odolnost, sebejistotu, smělost, vytrvalost, shovívavost se sebou samým, sebedůvěru, neoblomnost, neochvějnost, umírněné převzetí odpovědnosti.
 

Naučíte se:

Spolehnout se na pomoc, připustit si, že ne vždy mohu nebo musím vytvořit něco mimořádného, přijímat stejně svou aktivní a pasivní stránku a pochopit smysl blokád, méně si nakládat, brát si jen to, co zvládnete.

Užívá se při:

Přetížení, nespokojenosti se sebou samým, krátkodobé ztrátě odvahy, anebo pocitu, že mohu selhat, blokádách, strachu při zkouškách, náhlém pocitu, že nezvládnu úkol, krátkodobém opuštění sil, malomyslnění, sklíčenosti, pochybách o sobě a vlastní výkonnosti, pocitu vlastní nedostatečnosti.

Květ jilmu je určený těm, kteří najednou zjistí, že tlak a zodpovědnost v práci anebo rodinné povinnosti je začínají pohlcovat a jsou nad jejich síly, při tom v nich vzniká pocit, že jsou vyčerpaní a už na to nestačí. Většinou jsou to schopní lidé a zřejmě mohou zastávat zodpovědné místo, ale když břemeno jejich zodpovědnosti nebo čehokoli jiného začne narůstat, stane se nakonec pro ně obtížné. Jilmový stav může za určitých okolností vést k panice, když se s tím nedokážou vypořádat a ti, kteří tímto způsobem trpí, mají pocit, že už dál nemohou. Obzvlášť vyčerpávající to může být tehdy, když osoba, které se to týká, zastává důležité místo, když jsou její schopnosti a profesionální přístup rozhodující, anebo když je to osoba, na kterou se ostatní spoléhají. Květ pomáhá uspokojit mysl, aby se na problém dokázala podívat z nadhledu, přemýšlela jasně, racionálně a metodicky, čím by se jí vrátila dočasně ztracená sebedůvěra.

Negativní kritéria:

Přechodný pocit nejistoty, zda jsme schopni zvládat své úkoly a povinnosti, nedostatek sebedůvěry, vyčerpání, přílišná zodpovědnost.

Pozitivní kritéria:

Důvěra, sebejistota, zodpovědnost, spolehlivost, plánování úkolů, schopnost řešit problémy. Pomáhá uspokojit mysl, vidět věci z nadhledu a vrátit ztracenou sebedůvěru.


Vybírám si takové úkoly, které zvládám.

 

12. Hořec nahořklý

Odvaha – víra – důvěra v Boha – úleva

Podporuje:

Důvěru, vytrvalost, pozitivní vypořádávání se se smutkem, osudovými ranami a jinými krizemi, důvěru, že vlastní realitu zvládneme, a že nejsme náhodné oběti osudu, optimismus a veselost, veselou mysl a naději.

Naučíte se:

Zvládnout velkou výzvu života, osvobodit se od fixních přestav a rozpoznat potíže jako lekci života a novou šanci, vytrvalosti, pozitivnímu myšlení.

Užívá se:

Při zklamáních, nedostatku odvahy, pochybnostech o sobě, nadprůměrném intelektu, sklíčenosti, negativitě, při poraženosti, nedostatku výdrže, nepříznivém obratu (nemoc, ve škole, v léčebném procesu a při všeobecných úkolech), velkém školním neúspěchu, nedostatku sebedůvěry, pesimismu, skepsi, cynismu, depresích z neznámých příčin.

Tento květ je na sklíčenost a skleslost, která vznikne v důsledku zklamání, např. neúspěch při zkouškách nebo v konkurzu, ztráta zaměstnání a jiné události nebo nezdary, které v člověku vyvolávají pocit sklíčenosti. Hořec pomáhá i tehdy, když vědomí zachvátí po počátečním selhání pochybnost o vlastní schopnosti uspět i tehdy, když má člověk tendenci ztrácet víru. Květ hořce nadnáší ducha a dodává povzbuzení, když je potřebné vytrvat nebo zkusit znova. Pomáhá rozptýlit negativní myšlenky a umožňuje návrat pozitivního postoje, takže člověk místo topení se ve studni pochybností a melancholie, přistupuje ke každé úloze, kterou má před sebou, o mnoho optimističtěji. „Budu úspěšný“ je motto hořce.

Negativní kritéria:

Pesimismus, skepse, pochybnosti, nejistota, nedostatek odvahy.

Pozitivní kritéria:

Optimismus, schopnost přijímat a řešit konflikty, důvěra, naděje, pozitivní myšlení, tendence vidět kladné stránky života.

Pomáhá být úspěšný.

Světlo je vidět jenom ve tmě.

 

13. Hlodaš evropský

Naděje        

Podporuje:

Životní odvahu a víru, naděje na zlepšení, uzdravení, radost a bezstarostnost, důvěru v život, naději ve vztahu ke všem problémům a tužbám, duchovní a duševní zdraví, důvěru v použité léčebné metody, naději na naplnění partnerství, manželství, pozitivní sílu myšlenek.


Naučíte se:

Vidět nemoci, potíže a osudové rány jako lekce a získáte více důvěry v Boží vedení Vašeho života, nevzdávat se, aktivně přispět ke svému procesu uzdravování.

 

Užívá se při:

Velké beznaději a pocitu, že se už nikdy neuzdravíme, problémech s plodností, zoufalství, nedostatku motivace, pocitu, že to nemá smysl, při školních problémech - způsobených beznadějí, rezignaci, bezmocnosti, slabé vůli žít.

Když je sklíčenost hořce zachycena v zárodku a vhodně léčená, předejde se stavu zoufalství, pro který je vhodný hlodáš. Někdy se však přechod z jednoho stavu do druhého stane tak rychle, že mysl do něj upadne bez varování. Skleslost se rozvine do zoufalství a nemocný začne být tak zoufalý, že ho zachvátí úplná beznaděj. Druhý pokus po trpkém zklamání z neúspěchu se zdá být zbytečný a tato osoba už se o toto nepokusí. Když tito lidé onemocní, vzdávají se naděje na vyléčení a neočekávají, že se jim zdraví vrátí. Jak vyhledají pomoc, stane se to často na naléhání přítele, ale osoba-hlodáše je tak pesimistická, že nevěří, že léčení pomůže. Možná řeknou: „No, zkusím to, když chceš, ale nemyslím si, že mi to pomůže. Nic mi nepomáhá, tak na co se namáhat.“ Když však tito lidé dají šanci hořci, začne se jim vracet naděje. Pozvedne je z beznaděje a pomůže uvědomit si, že ještě neztratili všecky šance a vyhlídky.

Negativní kritéria:

Hluboká beznaděj, neschopnost vidět východisko, absolutní zoufalství, rezignace.

Pozitivní kritéria:

Přijímání problémů jako nezbytné součásti života, důvěra a víra ve zlepšení stavu, pochopení a akceptování svého osudu i karmy.

Pomáhá z beznaděje a uvědomit si, že nejsou ztraceny všechny šance a vyhlídky.

Vždycky mám naději.

 

14. Vřes obecný

Vzájemný kontakt – naslouchání

Podporuje:

Distanci, držet se zpátky, zlepšení v mezilidských vztazích, učit se odříkání, vyrovnání mezi braním a dáváním, zodpovědnost k sobě.

Naučíte se:

Nevynucovat si lásku, být také v pozadí, dát prostor jiným, uvolnit se, naslouchat, umění být sám, mít více rádi sebe, nechovat se jako „chudáček malé dítě“, cítit se v bezpečí.
 

Užívá se při:

Osamělosti, upovídanosti, strachu nebýt milován, přehnané potřebě pozornosti, nedostatku odstupu, oddanosti, velké duševní nouzi, nutkání neustále mluvit, nedostatku zájmu o druhé, potřebě být neustále středem pozornosti, neustálém mluvení o sobě, svých nemocech a problémech, hypochondrismu, sobectví, postoji obětního beránka, sebelítosti, nedostatku vcítění se, skonech využívat druhé ke svému prospěchu, vztahovačnosti.

Vřesoví lidé vyprávějí jako kolovrátek. Dr. Bach je nazval shovívavě neodbytnými, protože rádi při rozhovoru přijdou až k vám a vyprávějí vám často až do tváře. Stejně se vás rádi dotýkají, šťouchají do vás nebo drží za ruku, aby si udrželi vaši pozornost. Velmi rádi vyprávějí o sobě, své rodině a přátelích, a když onemocní, nebudou vyprávět o ničem jiném, než o své chorobě. Jejich publikum se jen těžko může zapojit do konverzace, a když to zkusí, jen to vřesovým lidem poslouží jako podnět na vyprávění dalšího příběhu ze svého života! Neradi zůstávají sami, to jsou nešťastní a vyčerpaní, protože žijí z vitality druhých, odsávají jejich sílu a zanechávají je vyčerpané. Z tohoto důvodu se jim druzí lidé radši vyhýbají a následkem toho zůstávají sami osamělí (např. vesničan, který byl takovým typem…“jak vás uviděl přicházet, sesedl z kola, opřel ho o živý plot a pustil se do dlouhého rozhovoru. Vyprávěl vám o svém kataru, křečových žilách, potížích v zažívání a jak jste se pohnuli směrem od něho, uchopil vás za ruku a říkal, ale musím vám ještě říci toto…“. Nakonec se dostal k tomu, aby se zeptal, jak si má vyléčit vyrážky na rukách. Samozřejmě dostal vřes a postupně se začal zajímat o ostatní lidi, místo vyprávění o sobě, naslouchat jiným. Lidé ho začali mít rádi a jeho vyrážky zmizely.“) Vřes se předepisuje i při úplném pohlcení či posedlosti vlastními problémy a chorobami, když se mysl nedokáže zaobírat ničím jiným. Tento květ pomáhá nemocnému odpoutat svojí mysl od sebe a přemýšlet o jiných důležitých problémech života pulzujících okolo.

Negativní kritéria:

Pozornost je soustředěna na sebe sama a své nemoci, upovídanost, tento typ mluví hlasitě, nemá rád samotu, vyžaduje pozornost, chová se jako „malé dítě“ potřebující publikum.

Pozitivní kritéria:

Schopnost naslouchat, vcítit se do situace druhých, pomáhat, respektovat jiný názor.
Pomáhá odpoutat svou mysl od sebe a přemýšlet o jiných důležitých problémech.

Život znamená dávat i brát.

 

15. Cesmína ostrolistá

Láska a důvěra

Podporuje:

Lásku k bližním, schopnost milovat, důvěru, že život dává všem stejnou šanci, porozumění pro druhé, lepší vztahy se sourozenci, náklonnost, soudržnost, přátelství, harmonii, dobrotu srdce, soucit, společenské vztahy.

Naučíte se:

Konstruktivně se přít, dělit se s ostatními, láskyplnému chování, reagovat méně urážlivě, otevřít své srdce, být vnímavější k potřebám druhých, uvolnit se.

Užívá se při:

Žárlivosti, závisti, zlosti, vztahovačnosti, pocitech nenávisti, lakotě, rivalitě, vzteku, zatrpklosti, agresivitě, odporu, destruktivnímu chování, zatvrzelosti, negativních pocitech, zklamání láskou, zášti, sobectví, hněvu, násilnictví, hádavosti, škodolibosti, pohrdavosti, nedůvěřivosti, pocitu, že mě nikdo nemá rád, pocitu, že druhým je nadržováno.

Lehce podléhají různým názorům a vlivům. Tento květ je na žárlivost, závist, nenávist, pomstu a podezřívavost. Tyto emoce jsou silné a palčivé a dokážou podnítit výbuch zlosti. (cesmína je vhodná na mnohem výbušnější emoce ne při vrbě 38). Podle toho o jakou osobnost se jedná, tyto pocity se mohou anebo nemusí projevovat navenek. Někteří lidé si ponechávají takové pocity pro sebe, jiní vzplanou výbuchem zlosti; když nedokážou své emoce ovládat a obávají se, že se dopustí násilí, je třeba jim přidat ještě květ slivoně (6). Mezi cesmínové emoce může patřit též hněv. Hněv může však pramenit z různých stavů mysli jako je znechucenost (sporýš31), agresivita (víno 32), netolerantnost (buk 3), netrpělivost (netýkavka 18), proto je nutné uvážit jeho příčiny a důvody, abychom mohli určit, zda je cesmína ten nejvhodnější květ.

Negativní kritéria:

Žárlivost, nedůvěra, nenávist, pocity závisti na všech úrovních, „uzavřené srdce“, touha vlastnit partnera, představa, že se musí změnit druzí.

Pozitivní kritéria:

Otevřené srdeční centrum, bezpodmínečná láska, vnitřní harmonie, pochopení svých citů. Pomáhá zvládnout žárlivost, závist, nenávist, pomstu a podezíravost.

Jsem světlo a láska.

 

16. Zimolez kozí list

Odpoutat se od minulosti – život v přítomném okamžiku

Podporuje:

Odpoutání se od uplynulého, uvolnění se z dřívějších vztahů a vzorů, vykročení do budoucna s plnou důvěrou.

Naučíte se:

Žít tady a teď, minulé příliš neglorifikovat, nechat za sebou dramatické časy a zážitky, vzdát se starých zásad, integrovat zkušenosti z minulosti, odpoutat se od vztahů, zaměstnání, bytu apod., smířit se s minulostí.

Užívá se při:

Nostalgií, útěku do minulosti, touze po domově – především u dětí, vyhýbání se realitě, touze po minulém čase, ztuhlosti, přestěhování, rozchodu s partnerem, odchodu do důchodu, začátku školní docházky, nástupu do mateřské školky, lpění na minulosti.

Nedostatek zájmu o přítomnost. Ti, co patří k tomuto typu lidí, ztrácejí větší část života tím, že se příliš zabývají vzpomínkami, ať už veselými nebo smutnými. Lpí na minulosti, ne vzpomínkách na své dětství, touží po domově, litují svoje chyby a promarněné příležitosti a tráví svůj čas sentimentálními vzpomínkami na staré dobré časy, chtěli by, aby věci byly takové jako byly předtím. Často je slyšíte říkat „kdyby aspoň…“. Takový stav může lehce vyústit do ztráty zájmu o každodenní dění. Vzpomeňte si na mentální únik před realitou u lidí plamínku (9), kteří sní o budoucnosti – lidé zimolezu unikají do minulosti. Květ může pomoci těm, co utrpěli bolestnou ztrátu, když je mysl plná vzpomínek na blízkou osobu, kterou ztratili. Zimolez pomáhá zaměřit se na šťastné a příjemné vzpomínky a neztratit smysl pro přítomnost. Nakonec život jde dál! Někdy jsou vzpomínky nepříjemné a rušivé, mohou znepokojovat mysl živým odrazem nešťastné nebo traumatické zkušenosti. Může to mít odezvu i ve spánku a vyvolávat opakované sny nebo noční můry. Zimolez pomáhá soustředit se na přítomnost a dívat se na minulost z nadhledu, to umožňuje uplatnit užitečné zkušenosti, vyvolat kdykoliv některou příjemnou nebo láskyplnou vzpomínku bez toho, aby dominovala našim myšlenkám.

Negativní kritéria:

Touha po minulosti, stesk po domově, přátelích apod., neschopnost žít v přítomnosti, snaha začít všechno znovu od začátku, tito lidé mohou oslepnout či ohluchnout.

Pozitivní kritéria:

Schopnost změny, čerpání zkušeností z minulosti a jejich uplatňování v přítomnosti.

Pomáhá soustředit se na přítomnost a podívat se na minulost z nadhledu.

Žiji pro dnešní den.

 

17. Habr obecný

Radost – vitalita – bdělost

Podporuje:

Veselost, živost, radost z každého dne, zájem o život, elán, sílu, svěžest, duševní čilost, překonávání zátěže všedního dne, spojení srdce a rozumu, kreativitu, spokojenost.

Naučíte se:

Radostně začínat nový den, něco změnit, když stal všední den monotónní, zvládat denní povinnosti, najít svůj úkol, lépe rozeznávat a uspokojovat tělesné potřeby.

Užívá se při:

Nespokojenosti, apatii, především ráno, duševní únavě, přetíženosti, přepracovanosti, stavu vyčerpání, unuděnosti, frustraci, fádním životě, únavě, zátěži, slabosti, nechuti se vůbec pohybovat, pochybách o vlastní výkonnosti, přílišném zdůrazňování intelektu, nedostatku kreativity, pocitu, že nestačím na všechny denní povinnosti.

Tento květ poskytuje emocionální sílu těm, kteří se nedokážou postavit k tomu, co je čeká anebo se nedokážou nadchnout pro úlohu nebo povinnost, kterou musí splnit. Nezpůsobuje to vyčerpanost, ani únavu z přepracování – ta vyžaduje květ olivy 23 – ale spíš duševní únavu při pomyšlení na to, co je ještě třeba udělat. Způsobuje otálení a letargii, takže práce, která kdysi přinášela radost, se stává nepříjemnou povinností. Připomíná známé „pocity v pondělí ráno“, a jak se pustíte do práce a děláte svojí obvyklou činnost, pocity zmizí.

Negativní kritéria:

Únava, neschopnost zvládnout každodenní povinnosti, tělesné i duševní vyčerpání, přechodná rezignace.

Pozitivní kritéria:

Duševní aktivita, svěžest, rozvážné myšlení, jasná a chladná hlava, možnost změny, jistota, síla zvládnout své úkoly.

Pomáhá pustit se do práce a udělat co je třeba.

Všechno dělám hravě a s radostí.

 

18. Netýkavka žláznatá

Trpělivost – čas – vnitřní klid

Podporuje:

Vnitřní klid a mírnost, lepší hospodaření s časem, který máme k dispozici, trpělivost se sebou samým i s druhými, shovívavost s pomalejším tempem druhých, zdrženlivost, opatrnost, laskavé zacházení s předměty.

Naučíte se:

Nechat sobě i druhým čas, láskyplně zacházet se sebou samým i jinými, být pomalejší, lépe porozumět příčině vaší netrpělivosti, žít více do hloubky než do šířky, život více vychutnávat.

Užívá se při:

Velké netrpělivosti, enormním tempu, rychlé mluvě, chůzi, rychlém jednání, rychlém jídle, uspěchanosti v rozhodnutích, horečním shonu, vnitřním neklidu, roztržitosti, podrážděnosti, tlaku, těkavosti, stresu, neúnavnosti a nepokoji, sklonech k útěku před sebou samým, hyperaktivitě, strachu něco zmeškat, chaotické energii, velkém napětí, vyčerpání, vysílení, nervozitě, záchvatech zuřivosti, prchlivosti, brutalitě, bezcitnosti, pocitu, že vyskočím z kůže, impulzivitě, neposednosti u dětí.

Jak naznačuje její jméno – netýkavka, je vhodná při netrpělivosti a podrážděnosti. Lidé s takovou povahou mají sklony rychle myslet i konat. Všecko dělají okamžitě, nedokážou čekat. Takoví lidé se chovají dost příkře k lidem pomalým, dokonce někdy dokončí za ně větu nebo se pokoušejí dokončit jejich práci. Lidé netýkavky bývají nepokojní, nedočkaví a podrážení. Rychle se pohybují a vyprávějí, prozrazuje je i řeč těla – při své unáhlenosti si roztržitě s něčím pohrávají, často se dívají na hodinky, pomalu se přesouvají směrem ke dveřím. Tento květ jednoduše pomáhá znovu získat duševní rovnováhu, aby se životem tak nehnali, aby si dokázali najít čas a normálním tempem vychutnali radosti života. Květ je vhodný vždy, když původcem podrážděnosti a nepokoje je netrpělivost a květ je prospěšný i lidem jiného charakteru, když u nich převládá tento druh myšlení. Je pro svůj uklidňující účinek při traumatu způsobeném určitým stupněm mentálního podráždění i součástí záchranného léku.

Negativní kritéria:

Netrpělivost, lehká podrážděnost, překotné reakce, neposednost, nervozita, vyčerpání, nervové vypětí, bolesti hlavy, žaludku, okusování nehtů, tik, poruchy spánku. Tito lidé skáčí do řeči druhým.

Pozitivní kritéria:

Trpělivost, dar rychlého porozumění a pochopení, vnitřní nezávislost.

Pomáhá zvládnout mentální podráždění.

Všechno má svůj čas.